Skip to main content

Algemene
Voorwaarden

De hieronder vermelde algemene voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden van Backstage Communication BVBA. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website van Backstage Communication www.backstagecom.be en worden op verzoek van de klant en/of de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 1. Toepassingsgebied 

1.1. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Backstage Communicatie activiteiten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Backstage Communication.

1.2 Op eenvoudig verzoek kan een Engelstalige versie van onderstaande algemene voorwaarden aan de opdrachtgever/instructeur worden toegezonden. In geval van betwisting is de Franse versie van deze algemene voorwaarden echter doorslaggevend.

Artikel 2. Opstelling van een contract

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; zij dienen uitsluitend ter informatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijsopgaves, tarieven en offertes door Backstage Communication zijn niet bindend. Backstage Communicatie verbindt zich pas na de schriftelijke aanvaarding van de vaste en definitieve bestelling van de Klant of de wijziging van deze bestelling door de Klant.

Artikel 3. Bestelling

3.1 Elke bestelling van een Klant moet schriftelijk worden gedaan via een door Backstage Communication goedgekeurd communicatiemiddel, d.w.z. per brief, aangetekende brief of e-mail. De e-mail van de Klant moet zijn gevalideerd door een e-mail van Backstage Communication waarin de goede ontvangst van de e-mail van de Klant wordt bevestigd.

Artikel 4. Wijziging van de bestelling

4.1. Elke door de Klant gevraagde wijziging van de bestelling kan alleen in aanmerking worden genomen als deze schriftelijk door Backstage Communication is ontvangen en door Backstage Communication is gevalideerd.

Artikel 5. Levering van diensten

5.1. De in de offerte genoemde levertijden zijn geen bindende termijnen en worden als indicatie gegeven. In geval van vaststelling van termijnen door de partijen, kan Backstage Communication niet verantwoordelijk worden gesteld voor de vertraging in de levering als gevolg van een wijziging in de oorspronkelijke bestelling door de klant, een vertraging in de verzending door de klant van de nodige informatie en documenten of het niet betalen van verschuldigde rekeningen.

In geval van overmacht, zoals gedefinieerd in punt 14 van dit document, wordt de leveringstermijn automatisch geschorst en worden de termijnen verlengd.

Artikel 6. Uitvoeringsvoorwaarden

6.1. Backstage Communicatie verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om binnen een redelijke termijn te voldoen aan het verzoek van de Klant. In geval van twijfel over de interpretatie van de specificaties, prevaleert enkel het oordeel van de Dienstverlener. De leveringen worden uitgevoerd in functie van de beschikbaarheid van de fabrikanten/subcontractanten, Backstage Communication behoudt zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren, die aanleiding geven tot afzonderlijke facturen. Alle transport- en leveringskosten zijn uitsluitend voor rekening van de klant. De prijs voor de dienstverlening en de verkoop moet schriftelijk worden overeengekomen. De prijs wordt in twee vormen op de facturen vermeld: exclusief belastingen en inclusief belastingen. Elk begonnen uur wordt als gepresteerd beschouwd, tenzij anders vermeld op het bestelformulier en/of de overeenkomst.

Artikel 7. Agentschapscommissies

7. Naast het overeengekomen honorarium kan een agentschapscommissie worden berekend tegen het totale tarief van 5% van het honorarium (of, indien overeengekomen, van het onderdeel coördinatie/projectbeheer) en maandelijks worden gefactureerd.  Deze agentschapskosten dekken met name de kosten van fotokopieën, post, briefpapier, reizen binnen België, abonnementen, telefoon, etc.) die bij de goede uitvoering van de opdracht worden gemaakt.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1. Bij gedeeltelijke of volledige niet-betaling van elk verschuldigd bedrag op de vervaldatum houdt Backstage Communication zich het recht voor om de uitvoering van elke in het contract/bestelformulier voorziene prestatie/levering op te schorten tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen voldaan is, niettegenstaande het recht om een vergoeding voor de geleden schade.

8.2. Backstage Communicatie kan het contract/kooporder op kosten van de klant beëindigen indien de betaling meer dan 30 dagen na de vervaldatum achterstallig is, niettegenstaande het recht om schadevergoeding te eisen. De reeds door de Klant betaalde bedragen blijven verworven door Backstage Communication.

8.3. De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Backstage Communication, zonder korting. In geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt Backstage Communication zich het recht voor om haar huidige diensten op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie en onder voorbehoud van haar rechten.

8.4. Alle rechten en belastingen van welke aard dan ook, met inbegrip van eventuele nieuwe belastingen die tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden ingevoerd, zijn voor rekening van de klant en/of de opdrachtgever. Alle kosten die verband houden met de inning van facturen door Backstage Communication (bankkosten, wissel- en andere kosten) zijn eveneens ten laste van de klant en/of de opdrachtgever.

8.5.. De eventuele tussenpersoon aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de betaling van alle geplaatste bestellingen, zelfs indien de factuur op naam van een derde wordt opgemaakt.

8.6. Onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 16 moet de factuur in geval van betwisting binnen 14 kalenderdagen na de datum van de factuur per aangetekende brief met geldige redenen en geadresseerd aan Backstage Communication worden opgezegd. Bij gebreke daarvan wordt de factuur geacht definitief te zijn aanvaard door de klant en/of de opdrachtgever. In de opzegging moeten de referenties en het nummer van de betreffende factuur worden vermeld.

8.7. Elke factuur of uitnodiging tot betaling die op de vervaldag onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het uitstaande bedrag, met een minimum van 50 euro. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur leidt van rechtswege tot de onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande saldo van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn.

Artikel 9. Betaling

9.1. De Klant zal de verschuldigde bedragen storten op de volgende rekening, geopend op naam van Backstage Communication:

Crelan: IBAN: BE49-8601-3700-2071 / BIC: NICABEBB

BNP Paribas Fortis: IBAN: BE74-0017-0874-3007 / BIC: GEBABEBB

Artikel 10. Beperking van de aansprakelijkheid

10.1 Backstage Communicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, fouten of omissies, onderbrekingen, defecten, diefstal en vernieling veroorzaakt door haar onderaannemers.

10.2 Backstage Communicatie zal gevrijwaard zijn van alle verantwoordelijkheid indien de Klant één van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen de Klant en Backstage Communicatie niet naleeft.

10.3 Backstage Communication is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van een door Backstage Communication en haar ontwikkelaars gecreëerde website, ook niet in geval van verlies van gegevens of informatie.

Backstage Communicatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of anomalieën in de werking van websites, ongeacht de duur van de storing of de immobilisatie voor de normale herstart.

10.4 Backstage Communicatie is aansprakelijk voor directe schade in overeenstemming met de wet. Met uitdrukkelijke toestemming van de partijen, worden beschouwd als indirecte niet-terug te betalen schade: commerciële en imagoschade, omzetverlies, verlies van bestellingen of winst, en vorderingen van derden.

Tot slot kan de verantwoordelijkheid van Backstage Communication niet worden ingeroepen in geval van overmacht, of om andere redenen buiten haar controle, zoals stakingen, werkonderbrekingen, vertragingen bij leveranciers, claims of ongevallen.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

11.1. Vertrouwelijkheidsplicht

Voor de duur van deze overeenkomst en drie jaar na de beëindiging ervan verbindt Backstage Communication zich ertoe de vertrouwelijkheid van de informatie die zij in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst heeft ontvangen, niet te communiceren, bekend te maken of te verspreiden, behalve aan haar personeelsleden die op grond van deze overeenkomst verplicht zijn te handelen en voor zover zij aan dezelfde geheimhoudingsplicht zijn onderworpen.

11.2. Documenten toevertrouwd aan Backstage Communicatie

De Klant verbindt zich ertoe om aan Backstage Communication enkel kopieën ter beschikking te stellen op elk medium dat nodig is voor de uitvoering van de verschillende diensten.

Artikel 12. Reclame

12.1. Backstage Communicatie kan gemachtigd worden om de naam van de Klant op te nemen in een lijst met referenties, behalve in geval van expliciete weigering door de Klant.

Artikel 13. Klachten

13.1. Alle klachten, van welke aard dan ook, moeten per aangetekende brief worden ingediend binnen acht dagen na het uitreiken van de facturen of de ontvangst van de afgeronde projecten. Na deze termijn kunnen ze niet meer in aanmerking worden genomen.

Elke klacht met betrekking tot drukwerk of de online publicatie van de inhoud moet binnen 8 kalenderdagen na de datum van publicatie schriftelijk worden ingediend bij Backstage Communication. Het zal niet ontvankelijk zijn:

  • indien de Klant en/of de opdrachtgever het project of de proef vóór het drukken/publiceren heeft goedgekeurd,
  • als de bestelling mondeling, per telefoon of fax werd doorgegeven.
  • als de tekst onvolledig of slecht geschreven is.

13.2. Duidelijke tekortkomingen, drukfouten, problemen met de kwaliteit van de tekst en/of beeldreclame kunnen geen aanleiding geven tot prijsverlagingen of schade, tenzij deze het gevolg zijn van een opzettelijke fout.

13.3. De eventuele aansprakelijkheid van Backstage Communicatie ten opzichte van de opdrachtgever is, ongeacht de oorzaak van de klacht en ongeacht de reden, beperkt tot het bedrag dat verschuldigd is voor het drukken / publiceren van de inhoud.

13.4. Geen enkele klacht geeft de klant en/of de opdrachtgever het recht om hun betalingsverplichtingen op te schorten.

 

Artikel 14: Overmacht 

14.1 In geval van overmacht zijn de leverings- en andere verplichtingen van

Backstage Communicatie is opgeschort. In een dergelijk geval is Backstage Communication pas verplicht om te leveren of haar verplichtingen na te komen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

Backstage Communicatie hoeft niet de onvoorzienbaarheid of onvermijdelijkheid van dergelijke omstandigheden aan te tonen.

14.2. Onder overmacht wordt verstaan onvoorziene omstandigheden ten aanzien van personen en/of materiaal waarvan Backstage Communication zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt of dermate bezwaarlijk en/of onevenredig duur wordt dat de stipte uitvoering van de overeenkomst door Backstage Communication in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Worden gelijkgesteld met gevallen van overmacht, naast de gevallen die gewoonlijk worden weerhouden door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en gerechtshoven, volledige of gedeeltelijke stakingen, intern of extern aan de onderneming, slechte weersomstandigheden, epidemieën, blokkering van transportmiddelen of bevoorrading, om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, overheids- of wettelijke beperkingen, wettelijke of reglementaire wijzigingen in de handelsvormen, blokkering van de telecommunicatie en alle andere gevallen die onafhankelijk zijn van de uitdrukkelijke wil van de partijen om de normale uitvoering van deze overeenkomst te verhinderen.

14.3. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, hebben Backstage Communication en de Klant en/of de opdrachtgever het recht om de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare deel te beëindigen door middel van een aangetekende brief, zonder dat zij daarvoor schadeplichtig zijn.

Artikel 15: Bevoegdheid 

15.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Backstage Communication en haar klant en/of opdrachtgever.

15.2. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel.

Artikel 16: Slotbepalingen 

16.1. Deze algemene voorwaarden mogen geen doorhalingen bevatten en hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant en/of de opdrachtgever.

16.2. De eventuele niet-toepasselijkheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige algemene voorwaarden, die van kracht blijven.